logo

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka

Logotypy

Szanowni Państwo,

w dniu 9 września 2019 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków do projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2019/2020. Będzie się składał z dwóch etapów: Elektroniczna rejestracja wniosków stypendialnych na stronie internetowej https://stypendia.oeiizk.waw.pl w terminie od 9 do 16 września 2019 r. Przesłanie wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 23 września 2019 r.

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku szkolnym 2018/2019 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum; w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.
 • uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,66. Co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia;
 • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,40.

  Aby ubiegać się o stypendium należy:
 • założyć konto na stronie internetowej projektu
 • zarejestrować elektronicznie wniosek o przyznanie stypendium
 • wydrukować i podpisać:
  - wniosek
  - oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych
  - I część Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia.
  - oświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
  * do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, poświadczających osiągnięcia edukacyjne ucznia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza/dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019 bądź będzie uczęszczać w roku szkolnym 2019/2020, lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły.
 • przesłać dokumenty listem poleconym w zaklejonej kopercie zawierającej opis: imię i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa (o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu).
 • dokumenty można też złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, I piętro, pokój 127, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek – piątek od 8:00 – 16:00.

  Więcej informacji na temat udziału w projekcie oraz procedurze rekrutacyjnej można znaleźć na stronie https://stypendia.oeiizk.waw.pl w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów w zakładce Dokumenty oraz w zakładkach O projekcie, Pytania. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: (22) 59-79-410, 413, 423, 430, 435, 449, jak również drogą elektroniczną pod adresem: edukacja@mazovia.pl Zapraszam do aplikowania o stypendium.

Miło mi poinformować, że we wrześniu br. planowane jest uruchomienie naboru wniosków do projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2019/2020.

Jest on skierowny do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami klas VII i VIII szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących na Mazowszu.

W ramach wymagań edukacyjnych brane będą pod uwagę ponadprzeciętne wyniki w nauce, a dodatkowo premiowane będą osiągnięcia za zdobycie tytułu laureata lub finalisty w olimpiadach i/lub konkursach.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium będzie składał z dwóch części:

I część - elektroniczna rejestracja wniosków na stronie internetowej.

II część - przekazanie wersji papierowej dokumentów do Urzędu.

Wygenerowany ze strony internetowej wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami, należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym (decyduje data wpływu) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

ul. B. Brechta 3

03-472 Warszawa

W ramach programu stypendialnego planuje się przyznanie 476 stypendiów. Jego wartość wyniesie nie mniej niż 4500 zł. Stypendysta poprzez realizację Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia będzie mógł je przeznaczyć m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, fachowej literatury, opłacenie uczestnictwa w obozach, wycieczkach edukacyjnych, kursach językowych, korzystania z Internetu, itp.

Więcej informacji o warunkach udziału w projekcie oraz procedurze rekrutacyjnej można znaleźć w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów.

W przypadku pytań informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: (22) 59-79-410, 413, 423, 430, 435, 449, jak również drogą elektroniczną pod adresem: edukacja@mazovia.pl

Zapraszam do aplikowania o stypendium.

Marcin Pawlak

/-/

Zastępca Dyrektora Departamentu

Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Mazowieckiego w Warszawie

Szanowni Nauczyciele - Opiekunowie

Uprzejmie informuję, że w ramach projektu "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka" został przygotowany dla Państwa Konkurs Opiekun Stypendysty Roku 2018/2019.

Jest on skierowany do nauczycieli - opiekunów, pedagogów szkolnych albo doradców zawodowych, którzy sprawowali opiekę dydaktyczną nad stypendystami realizującymi Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia w roku szkolnym 2018/2019.

Nabór formularzy konkursowych jest planowany w termninie od 3 do 19 czerwca br.  W dokumencie tym należy opisać swoją współpracę ze stypendystą przy realizacji IPREU. Wynikiem konkursu będzie wyłonienie laureatów i przyznanie tytułu Opiekuna Stypendysty Roku 2018/2019 oraz nagrody pieniężnej w wysokości 3000 zł nauczycielom, którzy poprzez swoje zaangażowanie i efektywną współpracę ze stypendystami stali się wzorem nauczyciela sprawującego opiekę nad szczególnie uzdolnionym stypendystą. Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się na uroczystej gali zaplanowanej w II połowie września br.

Regulamin oraz Formularz konkursowy dostępone są w zakładce Dokumenty.

Zachęcam do udziału w konkursie.

Marcin Pawlak

/-/

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji

Publicznej i Sportu

Szanowni Nauczyciele - Opiekunowie

Uprzejmie informuję, że wydłużony został termin naboru wniosków do Konkursu Opiekun Stypendysty Roku 2018/2019. Nabór potrwa do 28 czerwca br.

Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian. Dokumenty należy dostarczyć ww. terminie (decyduje data wpływu do MSCDN) na adres:

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Wydział w Warszawie

ul. Świętojerska 9

00-236 Warszawa

 

Marcin Pawlak

/-/

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Mazowieckiego w Warszawie

Szanowni Państwo,

informuję, że została uruchomiona na Państwa koncie możliwość uzupełnienia sprawozdania na zakończenie programu stypendialnego. Sprawozdanie końcowe powinno uwzględniać postępy w realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia i poniesionych w związku z tym wydatków, w okresie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Proszę o elektroniczne wypełnienie sprawozdania do dnia 5 lipca 2019 r.

Wraz ze sprawozdaniem należy załączyć na Państwa koncie efekty/wyniki Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia/projektu edukacyjnego w ramacj IPREU.

Plik nie może być większy niż 20 MB.

Po ostatecznym zatwierdzeniu sprawozdania przez pracowników UMWM, proszę o niezwłoczne przekazanie podpisanej wersji papierowej do właściwego Wydziału MSCDN (adresy Wydziałów)

Marcin Pawlak

/-/

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Informujemy, że uruchomienie rejestracji Sprawozdań na zakończenie realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia za okres od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. planowane jest w II połowie czerwca br.

Szczegółowe informacje dotyczące konkretnego terminu pojawią się niebawem.

Marcin Pawlak

/-/

Zastępca Dyrektora Departamentu

Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Mazowieckiego w Warszawie

 


Logotypy