logo

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka

Logotypy

Ruszają stypendia! Daj sobie szansę!

Szanowni Państwo,

w dniu 9 września 2019 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków do projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2019/2020. Będzie się składał z dwóch etapów: Elektroniczna rejestracja wniosków stypendialnych na stronie internetowej https://stypendia.oeiizk.waw.pl w terminie od 9 do 16 września 2019 r. Przesłanie wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 23 września 2019 r.

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku szkolnym 2018/2019 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum; w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.
 • uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,66. Co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia;
 • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,40.

  Aby ubiegać się o stypendium należy:
 • założyć konto na stronie internetowej projektu
 • zarejestrować elektronicznie wniosek o przyznanie stypendium
 • wydrukować i podpisać:
  - wniosek
  - oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych
  - I część Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia.
  - oświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
  * do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, poświadczających osiągnięcia edukacyjne ucznia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza/dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019 bądź będzie uczęszczać w roku szkolnym 2019/2020, lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły.
 • przesłać dokumenty listem poleconym w zaklejonej kopercie zawierającej opis: imię i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa (o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu).
 • dokumenty można też złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, I piętro, pokój 127, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek – piątek od 8:00 – 16:00.

  Więcej informacji na temat udziału w projekcie oraz procedurze rekrutacyjnej można znaleźć na stronie https://stypendia.oeiizk.waw.pl w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów w zakładce Dokumenty oraz w zakładkach O projekcie, Pytania. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: (22) 59-79-410, 413, 423, 430, 435, 449, jak również drogą elektroniczną pod adresem: edukacja@mazovia.pl Zapraszam do aplikowania o stypendium.Logotypy