logo

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka

Logotypy

O PROJEKCIE

Projekt „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2018/2019 skierowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniów dotychczasowych gimnazjów i uczniów dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Projekt ma na celu rozwijanie zdolności edukacyjnych i motywowanie do dalszej nauki. Projekt skierowany jest do uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych. Wzrost kompetencji kluczowych jest jednym z celów szczegółowych projektu i ma się realizować  w obszarze nauk matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, języków obcych nowożytnych i przedsiębiorczości. Projekt zakłada rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Indywidualizacja będzie przejawiać się m.in. w opracowaniu Indywidualnych Planów Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPREU) lub Projektów Edukacyjnych w ramach IPREU, które realizowane pod opieką dydaktyczną nauczyciela lub pedagoga szkolnego, będą wyznaczać kierunki rozwoju stypendystów i prowadzić do wzrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych.
W pomaganiu w rozwoju zdolności i motywowaniu do podnoszenia swoich kompetencji, kluczową rolę będą odgrywały również środki finansowe w postaci stypendium, które będą mogły być przeznaczone m.in. na pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne, kursy, obozy naukowe etc.

Projekt zakłada objęcie wsparciem stypendialnym 476 uczniów/uczennic.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.) w wysokości 4760,00 zł (476 zł miesięcznie) dla każdego stypendysty i stypendystki.

Szczegółowe warunki udziału w projekcie oraz procedurę rekrutacyjną określa uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów (dostępny w zakładce Dokumenty/Instrukcje)

Całkowita wartość projektu:   2 605 624,00 zł.

Kwota dofinansowania Unii Europejskiej: 2 084 499,20 zł

Projekt realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne.  Program stypendialny jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Logotypy