logo

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka

Logotypy

Pytania

I Etap  - rekrutacja

 

II Przyznawanie stypendium

Na stronie internetowej pojawi sie "Rankingowa Lista stypendystó" z numerem identyfikacyjnym wniosku.
Na stronie internetowej pojawi się "Rankingowa Lista Stypendystów" z numerem identyfikacyjnym wniosku oraz dodatkowo informacja o przyznaniu stypendium zostanie wysłana na adres email wskazany we Wniosku.

III obowiązki stypendysty

  • Uczeń/rodzic informuje o fakcie otrzymania stypendium Dyrektowa szkoły do której stypendysta uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019. Dyrektor szkoły wyznacza dla stypendysty nauczyciela - opiekuna zgodnie z uzdolnieniami ucznia.
  • Uczniowie, którym przyznano (a jeśli są niepełnoletni wspólnie z rodzicem/opiekunem prawnym), zobowiązani są do przygotowania i zgłoszenia na stronie internetowej II cz. IPREU wraz z nauczycielem opiekunem w terminie wskazanym przez Departament na stronie internetowej.
  • Zgłoszenie II cz. IPREU oznacza potwierdzenie uczestnictwa stypendysty w Projekcie stypendialnym.
  • W przypadku niezgłoszenia w wyznaczonym terminie IPREU na stronie projektowej, które będzie traktowane jako niepotwierdzenie uczestnictwa w projekcie, stypendium będzie przyznane kolejnej osobie z listy rezerwowej z uwzględnieniem obszaru zamieszkania ucznia.
Opiekę dydaktyczną nad stypendystą może sprawować pedagog szkolny lub doradca zawodowy zatrudniony w szkole stypendysty.

IV finanse

Kwota stypendium w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 4985 zł (498,50 zł miesięcznie)
Wypłata stypendium nastąpi w 2 transzach:
1. pierwsza transza w IV kwartale 2018 r.
2. II transza w I/II kwartale 2019 r., po zgłoszeniu przez Wnioskodawcę Sprawozdania okresowego z realizacji II części IPREU, w celu weryfikazji osiągnięć ucznia.
Nie.

V Problemy techniczne

Jak odzyskać hasło? - kliknij tutaj
  • wpisuję błędny adre email
  • nie pamiętam hasła
  • w przypadku, gdy adres email i hasło wpisywane jest poprawnie, prosimy o kontakt: stypendia@mazovia.pl

Logotypy